U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, molimo Vas da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

da reklamaciju prijavi putem e maila-a (radnim danima 10:00 – 16:00h)​ ili da reklamirani proizvod pošalje poštom (na adresu sa koje mu  je i stigla posiljka) u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
da podnese na uvid original računa o kupovini,
da podnese na uvid original garantnog lista
da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda.
kamenorezac web-shop je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od petnaest (15) dana.

Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

otklanjanje nedostatka na proizvodu
zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.
Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što kupcu daje pravo na:

zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa)
povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, odnosno neadekvatnom upotrebom proizvoda.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci, od dana kupovine.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Troškove slanja robe na servis ili zamene robe, snosi kupac.